Nyitvatartás: H-P: 7.00 - 15.00

Telefonszám: +36 70 779 09 97

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy társaságunk hogyan kezeli a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

1.      Az adatkezelő

Enviszolg Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4031 Debrecen, Határ köz 5/A.

Telephely: 4026 Debrecen, Csokonai utca 12.

Fióktelep: 2700 Cegléd, hrsz. 0987/38.

Cégjegyzékszám: 09-09-024144, nyilvántartva a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Adószám: 24229139-2-09

Képviselő: Szabó János ügyvezető, Deák György cégvezető

Telefonszám: +36 70 9403558 

E-mail: info@enviszolg.hu

Honlap: www.enviszolg.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi felelős: az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján nem köteles Adatvédelmi felelős kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan a fent feltüntetett email címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Az Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.

2. Alkalmazandó jogszabályok

 •         AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, általános adatvédelmi rendelet) – 2018. május 25. napjától
 •         Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 •         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 •         2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 •         1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 •         2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 •         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

3.      Fogalmak

 „adatátadás”: A kezelt személyes adatok átadása adatfeldolgozó részére.

adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 „adattovábbítás”: A kezelt személyes adatok továbbítása más adatkezelők részére, nem adatfeldolgozási célból;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

álnevesítés”:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 „különleges adat”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

4.      Adatkezelési folyamatok

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

 

4.1.   Adatkezelés ügyfélkapcsolat létesítése és szerződés teljesítése során

Érintettek köre: a megrendelő, mint természetes személy és szervezetek esetében a szervezet természetes személy képviselője

4.1.1.     Ajánlatkérés [S1] – kapcsolatfelvétel

A jelen fejezetben lévő táblázat mutatja be a mindennapi üzletvitel során (amikor nem kerül sor még szolgáltatás nyújtására) a társasággal kapcsolatban lévő magánszemélyek (aki lehet az ügyfél vezetője, kapcsolattartója is), vonatkozásában a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját célját, a címzetteket, az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat

Érintettek köre

Kötelező megadni?

Adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Kik láthatják az adatot?

Adatkezelés időtartama

Hogyan törölhető az adat?

Megrendelő neve

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Az ügyfelek azonosítása.

Önkéntes hozzájárulás.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van: ügyfél kapcsolati munkatárs. Az ajánlatkérés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az érintett munkatárs az adatait megismerje.

Ameddig az ügyfél adatai törlését nem kéri.

Az adatot kérésére bármikor törli a társaság.

Telefonszám/mobil szám

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Ajánlat elkészítése és ajánlat adás és kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van: ügyfél kapcsolati munkatárs. Az ajánlatkérés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az érintett munkatárs az adatait megismerje.

Ameddig az ügyfél adatai törlését nem kéri.

Az adatot kérésére bármikor törli a társaság.

Szállítási [S2] cím

Érdeklődők, ajánlatkérők

NEM

Ajánlat elkészítése és ajánlat adás és kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van: ügyfél kapcsolati munkatárs. Az ajánlatkérés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az érintett munkatárs az adatait megismerje.

Ameddig az ügyfél adatai törlését nem kéri.

Az adatot kérésére bármikor törli a társaság.

4.1.2.     A szerződés teljesítése a társaság által (átvétel, szállítás,)

A jelen fejezetben lévő táblázat mutatja be a szerződéskötésnél, vagy az ügylet teljesítésénél (számla kiállítása) a társasággal kapcsolatban lévő magánszemélyek (aki lehet a nem természetes személy ügyfél vezetője, kapcsolattartója is) vonatkozásában a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját célját, a címzetteket, az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat

Érintettek köre

Kötelező megadni?

Adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Kik láthatják az adatot?

Adatkezelés időtartama

Hogyan törölhető az adat?

Megrendelőnek neve[S3] 

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van: ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A szerződés teljesítéséig.

Az ügyfélkapcsolat megszűnését követően haladéktalanul.

Számlázási név

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás és az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A kiállított számlát, amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat, ezen adatok a   jogszabály által meghatározott időtartam lejártát követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Telefonszám/mobil szám[S4] 

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A szerződés teljesítéséig.

Az ügyfélkapcsolat megszűnését követően

E-mail [S5] cím

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A szerződés teljesítéséig.

Az ügyfélkapcsolat megszűnését követően

Szállítási cím/lakcím, amennyiben ez a két adat ugyanaz

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Szerződés teljesítése

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A kiállított számla alapját képező számviteli dokumentumokat amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat, ezen adatok a   jogszabály által meghatározott időtartam lejártát követően haladéktalanul törlésre kerülnek..

Számlázási cím/lakcím, amennyiben ez a két adat ugyanaz

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Szerződés teljesítése és az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A kiállított számlát, amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat, ezen adatok a   jogszabály által meghatározott időtartam lejártát követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Szállító jármű és rendszáma

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás és az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés.

A kiállított számla alapját képező  számviteli dokumentumokat, amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat, ezen adatok a   jogszabály által meghatározott időtartam lejártát követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Hídmérleg kijelzője

Érdeklődők, ajánlatkérők

Igen

Szerződés teljesítése, mérlegelések ellenőrzése, elírások kizárása, panaszkezelés

GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f. pontja

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés.

A felvétel készítésétől számított 30 nap.

Az időtartam lejártát követően haladéktalanul törlésre kerül a felvétel, továbbá az érintett kérésére bármikor törlésre kerül.

4.2.   Fizetés teljesítése, számlázás (kizárólag jogi személy vevők esetén nem merül fel természetes személyek adatkezelése) és folyószámla adatok alkatrészek tisztítása esetén.

A jelen fejezetben lévő táblázat mutatja be a természetes személy ügyfelek esetében a számlázás során kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját célját, a címzetteket, az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat

Érintettek köre

Kötelező megadni?

Adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Kik láthatják az adatot?

Adatkezelés időtartama

Hogyan törölhető az adat?

Számlázási név

Ügyfelek

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás és az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A kiállított számlát, amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat.

Számlázási cím

Ügyfelek

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás és az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés, sofőr.

A kiállított számlát, amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat .

Szállító jármű és rendszáma

Ügyfelek

Igen

Szerződés teljesítése.

Önkéntes hozzájárulás és az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatot a társaság azon munkatársai láthatják, akiknek a munkavégzésükhöz erre szükségük van:  ügyfél kapcsolati munkatárs, pénzügy/számlázás, könyvelés.

A kiállított számlát, amelyen szerepel az adat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kiállítástól számított 8 évig kell megőriznünk.

A szerződés teljesítését követően, kivéve a számlán szereplő adatokat

4.3.   Adatátadás adatfeldolgozónak

4.3.1.     Könyvelő

A könyvelő adatfeldolgozónak minősül, a Társaság részére adatfeldolgozást végez, az adatfeldolgozó

 •         neve: Dv-Audit Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
 •         címe: 4031 Debrecen, Bartók Béla utca 44.
 •         elérhetőségei: telefon: +36 (52) 537 624 e-mail: berszamfejtes@dvaudit.hu

A könyvelőnek átadásra kerülő adatok:

 •         Számlázási név
 •         Számlázási cím
 •         Szállító jármű és rendszáma

Ha a számlát nem természetes személy részére kéri kiállítani, akkor a számlán szereplő adatok nem minősülnek személyes adatnak.

 

4.3.2.     Vállalatirányítási rendszer üzemeltetője

A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője adatfeldolgozónak minősül, a Társaság részére adatfeldolgozást végez, az adatfeldolgozó

 •         neve: Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 •         címe: 1105 Budapest, Gitár u. 4.
 •         elérhetőségei: 1475 Budapest Pf.: 205 telefon:  (+36 1) 263 2363 e-mail: novitax@novitax.hu

A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője átadásra kerülő adatok:[S6] 

 • Megrendelőnek neve
 • Számlázási név
 • Telefonszám/mobil szám
 • E-mail cím
 • Szállítási cím/lakcím, amennyiben ez a két adat ugyanaz
 • Számlázási cím/lakcím, amennyiben ez a két adat ugyanaz
 • Szállító jármű és rendszáma

4.4.   Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy        Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A jelen fejezetben lévő táblázat mutatja be a természetes személy ügyfelek esetében a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját célját, a címzetteket, az adatkezelés időtartamát:

 

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének helye, ideje, módja

azonosítás

email cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során, vagy az emailben megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján, kötelezően.

4.5.   Információkérés

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

kérdés tartalma

válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

4.6.   Cookie-k (sütik)

A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyezni a számítógépen, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

4.6.1.     Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így nem kell azokat újra megadni minden egyes alkalommal, amikor a társaságunk honlapjára ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

A sütiket továbbá két fő csoportba lehet sorolni, az egyik csoportba azok a sütik tartoznak, amelyekről a felhasználót/weblap látogatót csak tájékoztatni szükséges, a másik csoportba azok a sütik tartoznak, amelyek használatához a felhasználónak/látogatónak kifejezetten hozzá kell járulnia.

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására. Kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmasak, viszont IP címet nem tárolnak, és IP címet, mint személyes adatot a Szolgáltató részére nem továbbítanak. Az alkalmazott cookiek egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlok. Személyes adat, vagy információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

 

4.6.2.      A társaság honlapján használt azon sütik, amelyekről a felhasználókat/weblap látogatókat csak tájékoztatni kell

 

Elengedhetetlenül szükséges sütik: Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

PHPSESSID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között. böngésző bezárásáig

JSESSIONID Egyedi, anonim azonosítót rendel minden oldal megnyitáshoz az oldal használhatóságának javítása érdekében böngésző bezárásáig

 

Google Analytics: Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal:

Neve: _ga

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon.

Élettartama: 2 év

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem Google által fejlesztett

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Neve: _gat

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására.     

Élettartama: 1 nap

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem Google  által fejlesztett

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Neve: _gid

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon        

Élettartama: 1 nap

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem Google által fejlesztett

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Neve: cb_enabled

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: Cooike bar elfogadása utáni újabb betöltést akadályozza meg. Amennyiben az Érintett az „ELFOGADOM” lehetőséget választja.

Élettartama: 30 nap

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem ………… által fejlesztett

A sütivel kapcsolatos adatokat csak mi kezeljük.

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Neve: KRID

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: Regisztráció és kosár funkciók esetén van jelentősége. Ahhoz szükséges, hogy ha a felhasználó elhagyja a kosarat, és tovább böngész az oldalon, a termékek a kosárban maradjanak, illetve, ha belép egy regisztrált felületre, az oldal böngészése közben ne léptesse ki a rendszer.

Élettartama: böngésző bezárásáig

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem ………… által fejlesztett

A sütivel kapcsolatos adatokat csak mi kezeljük.

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Neve: lang_pref

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: Weboldal megjelenítési nyelvének beállítását tárolja.

Élettartama: 1 nap

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem ………… által fejlesztett

A sütivel kapcsolatos adatokat csak mi kezeljük.

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Neve: lang_pref_prev

Célja, milyen adatokhoz fér hozzá: Weboldal megjelenítési nyelvének beállítását tárolja.

Élettartama: 1 nap

A honlap és az alkalmazás használata szempontjából fontos? igen/nem

Munkamenethez kapcsolódik, vagy állandóan használatban van?

Saját sütink? igen/nem ………… által fejlesztett

A sütivel kapcsolatos adatokat csak mi kezeljük.

A sütit ettől eltérő célra nem használjuk.

 

Analitikai cookiek

A weboldalunk látogatottsági adatainak és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi független analitikai szerverek szolgáltatásait, név szerint  a Google Anatitycs szoftvert. A mérési adatok kezeléséről ezek a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a weboldal kódjában, amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP címét, így az többé nem beazonosítható, a Szolgáltató számára még átadásra nem kerül. Erről a technológiáról bővebben itt olvashat:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

A cél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje). 

Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bővebb felvilágosítást adni:

A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzőire itt találja a válaszokat:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Hirdetésekhez használt cookiek

A Szolgáltató igénybe veheti a 21. századi online marketing megoldásokat, konkrétan a Google AdWords és a Facebook hirdetéseket. Ezek a hirdetési megoldások cookiekat használnak a működésük során. Ezek a cookiek segítik a rendszer működését abban, hogy az Érintettek számára ne irreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznak az aktuális érdeklődési körükbe. A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokat használja. A remarketing kód is cookie-kat használ.

A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Hirdetésekkel kapcsolatos automata preferenciák kézi felülbírálása, beavatkozási és beállítási lehetőség

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén.

 Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait itt végezheti el az Érintett:

https://myaccount.google.com/privacy

 A Facebook felhasználói fiók adatvédelmi beállításai pedig a beállítások menüpont alatt az adatvédelemmel és a hirdetésekkel kapcsolatos beállítási fül alatt érhető el.

https://www.facebook.com/ads/preferences

 

4.6.3.      A társaság honlapján használt azon sütik, amelyekhez a felhasználóknak/weblap látogatóknak hozzá kell járulniuk 

Nincs ilyen.

 

4.6.4.     A sütik karbantartása

Lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Törölni tudja a számítógépen tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végezni egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

4.7.   Az érintettek jogai

 1. a)     hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b)     amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d)     az adat kezelésének korlátozása;
 5. e)     a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g)     bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h)     tiltakozás a személyes adat használata ellen: direkt marketing cél, vagy a GDPR 6. cikk (1) e) (közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében végzett adatkezelés) és f) (jogos érdekből történő adatkezelés) pontja szerinti jogalap esetén. A tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja az érintett a hírlevélről történő leiratkozással.
 1. i)       adathordozhatóság joga: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta
 1. j)       hozzájárulás visszavonásának joga
 2. k)     Adatkezeléssel kapcsolatos panasz: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan a fent feltüntetett email címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

4.8.   Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Kelt, Debrecen, 2018. május 25.

Adatvédelmi tájékoztató toborzásban való részvételről

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 13. cikke alapján az Enviszolg Kft. tájékoztatja Önt, hogy a toborzási/kiválasztási folyamatokban történő adatkezeléséről.

A tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR 4. cikke szerinti kerültek feltüntetésre.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Az Ön személyes adatait a toborzással, meghívók kiküldésével, valamint a kiválasztási folyamatban az Enviszolg Kft.kezeli.

Elérhetőségeink:

Enviszolg Kft.  [4031 Debrecen, Határ köz 5/a, info@enviszolg.hu, +3670779-09-97, www.enviszolg.hu]

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

A GDPR 37. cikke alapján az Enviszolg Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Személyes adatok kategóriái és forrása

Elektronikus úton megküldött és önéletrajzában szereplő személyes adatait kezeljük, azaz:

 • személyes azonosításra alkalmas adatait: név, születési hely, születési idő;
 • elérhetőségét: név, lakcím, e-mail cím
 • képzettségre vonatkozó adatokat: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyelvtudásra vonatkozó információk
 • az eddigi szakmai előmenetelére vonatkozó adatokat: önéletrajz, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok, ajánlások másolata.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Elektronikus úton megküldött és önéletrajzában szereplő személyes adatait toborzás és a leendő munkavállalók kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartása, melyet önkéntes adatszolgáltatással valósít meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Belső címzettek (az Enviszolg Kft.-n belüli címzettek)

Részleg

Hozzáférés

Művelet

ügyvezető

cégvezető

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok

Felvételről szóló döntés meghozatala

Önéletrajzok véleményezése, interjú vezetése

üzemvezető

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok

Önéletrajzok véleményezése, részvétel interjún

Külső címzettek (Enviszolg Kft. kívül)

Az Enviszolg Kft. cégcsoporton belül

A toborzással kapcsolatban nem kerül sor adattovábbításra cégcsoporton belül

Az Enviszolg Kft.cégcsoporton kívül

A toborzással kapcsolatban nem kerül sor adattovábbításra cégcsoporton kívül.

Minőség (adatfeldolgozó, további adatkezelő)

——

Név, elérhetőség

——

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá / milyen műveleteket végez / milyen időtartamra

——

 

Az alábbi minősített esetekben külsős címzetteknek történhet adattovábbítás:

 • Jogszabályi előírások alapján, kötelezettségeinknek eleget téve sor kerülhet  személyes adatai továbbítására a jogszabályban megjelölt szerveknek, személyeknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Bírósági, hatósági, kormányzati megkeresés esetén személyes adatai hozzáférhetőek, továbbíthatóak.
 • Amennyiben ez a Enviszolg Kft., azok munkavállalói, tagjai jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges, adati megküldésre kerülnek jogi tanácsadónak, egyéb harmadik személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Személyes adatai a toborzással, meghívók kiküldésével, valamint a kiválasztási folyamattal kapcsolatban adattovábbításra nem kerül sor harmadik országbéli címzett részére. 

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Személyes adatai a toborzással, meghívók kiküldésével, valamint a kiválasztási folyamattal kapcsolatban nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

A kezelt adatok tárolásának időtartama

Adati az alábbi célra és időtartammal kerülnek tárolásra::

 

Tárolás időtartama

Toborzás lefolytatása

A toborzás befejezésétől számított 30 napig.

Sikeres pályázat esetén

Munkaügyi nyilvántartás és ügyintézés céljából személyes adatait az Enviszolg Kft.  hatályos szabályainak megfelelően személyzeti adatbázisába veszi, kizárólag munkaügyi nyilvántartás és ügyintézés céljából.

Sikertelen pályázat esetén

Sikertelen pályázat esetén személyes adatait az Enviszolg Kft. a toborzás befejezésétől számított 30 napig őrzi meg, azt követően törli.

Személyes adat szolgáltatása a toborzási folyamatban való részvétel előfeltétele.

Kiválasztási folyamat lebonyolításához szükséges a személyes adatok megadása, ez nem kötelező, de azok megadásával tudomásul veszi, hogy az Enviszolg Kft. azt a toborzási folyamatban felhasználja, valamint a fent részletezett időtartamig megőrzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás megtagadása ellehetetleníti a toborzási folyamatban való részvételt és a beadott pályázat automatikusan elutasításra kerül. 

Ön, mint érintett jogai

 • Ön kérelmezheti az Enviszolg Kft-től

GDPR 15 cikk értelmében a személyes adataihoz történő hozzáférést Jogosult tájékozódni arról:

     • hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e
     • megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhet, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, harmadik országba továbbítás garanciái stb.).

GDPR 16 cikk értelmében: személyes adatai helyesbítését. E körben kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.

GDPR 17. cikk értelmében: személyes adatai törlését

GDPR 18. cikk értelmében: adatai kezelésének korlátozását

 • Adatai kezeléséhez nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonhatja: Az Ön hozzájáruló nyilatkozata képezi alapján a  toborzás, ill. munkaerő kiválasztása során történő adatkezelés jogalapja. Hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Kérelmét a fent megadott elérhetőségeken tudja benyújtani a Enviszolg Kft-hez. Az Enviszolg Kft. 10 munkanapon belül eleget tesz kérésének, valamint értesíti a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.
 • Panasz benyújtás joga: Panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11; honlap: naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) adhatja be. Panasz benyújtását megelőzően arra bátorítjuk, hogy előbb vegye fel a kapcsolatot az Enviszolg Kft-vel, hogy első körben panaszát alkalmunk legyen megvizsgálni.
 • Bírósági út igénybe vétele: Jogsértés esetén a Enviszolg Kft. ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, választása szerint az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.